VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží prostřednictvím internetového obchodu rezava-vrtule.cz.

Všeobecná ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné v celém rozsahu a tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy.

2. Kupující učiněním objednávky akceptuje a bez jakýchkoliv výhrad přijímá tyto všeobecné obchodní podmínky a zavazuje se jimi řídit.

Objednávka

1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů a náležitostí. Kupující je povinen uvést je správně, úplně a pravdivě.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Kupní smlouva

1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy prodávající vyexpeduje kupujícímu objednané zboží.

2. Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce, a to v takovém množství a jakosti, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu rezava-vrtule.cz, a které se se svým provedením shoduje se zobrazeným zbožím. Drobné změny, např. barev, rozměrů a vzhledu, jsou možné, může tím dojít digitalizací.

3.  Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu prodávat pouze zboží, které splňuje obecné závazné právní předpisy platné v ČR a EU.

4. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazekk dodat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

5.  Prodávající se zavazuje kupujícímu, že v balíku k objednanému zboží obdrží doklad o nákupu - fakturu (popř. paragon), který slouží zároveň jako kupní smlouva.

6.  Dále se prodávající zavazuje, že bude informovat kupujícího o stavu jeho objednávky, přijetí a její expedici, a to e-mailem (pokud bude kupujícím při objednávce uveden).

7. Prodávající se zavazuje, že bude dodržovat stanovené dodací lhůty (viz bod č. 2, Dodací lhůta a podmínky) a pokud nebude možné je spnit, bude o tomto kupujícího včas informovat.

Cena zboží a platební podmínky

1. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě rezava-vrtule.cz jsou platné v okamžiku objednání.

2. Při vyplnění objednávky, zejména před jejím závazným potvrzením, je kupující srozeměn s celkovou cenou zboží své objednávky.

3. Faktura vystavená na základě objednávky je současně kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím.

4. Kupující je povinen odebrat zboží které si objednal, a to včas a bez zbytečných odkladů a zaplatit celkovou cenu za zboží.

5. Nebude-li u objednávky s platbou převodem na účet požadovaná částka uhrazena do 30 dní ode dne objednání zboží, bude tato automaticky stornována.

6. Požaduje-li objednatel sloučit několik po sobě jdoucích objednávek do jedné, požadujeme platbu převodem za celou tuto sloučenou objednávku. Nebude-li tato platba připsána na náš účet do 30 dnů ode dne vystavení objednávky, bude celá objednávka stornována a zboží bude uvolněno k dalšímu prodeji. 

Dodací lhůta a podmínky

1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky.

2. Prodávající  se zavazuje předat zboží dopravci v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do 7 dnů od uvolnění zboží do prodeje. Termín naskladnění novinek bude dostatečně včas avizován na titulní stránce našeho webu v sekci Hot News.

3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu jím objednané zboží do místa dodání prostřednictvím České pošty, s. p. a to formou balíku.

4.  Zboží je kupujícímu zasláno na dobírku anebo je možná platba předem (číslo účtu naleznete v sekci "Jak nakupovat")

Náklady na dopravu, balné

1. Při platbě předem je poštovné a balné účtováno ve výši 130 Kč.

2. Při hodnotě objednávky nad 5000,- Kč je poštovné a balné zdarma.

Ochrana osobních údajů

1. Při nakládání z osobními údaji je prodávající povinen se řídit zákonem č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů.

2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné, že budou použity pouze a jen pro inetrní potřebu, a nebudou zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám, či jinak zneužity.

3.  Využíváním služeb internetového obchodu rezava-vrtule.cz , vyplněním registračního formuláře a závazné objednávky, dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování jeho osobních údajů, a údajů o jeho nákupech.

4. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.

Záverečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat všeobecné obchodní podmínky. Každá změna či doplnění všeobecných podmínek vstupuje v platnost dnem jejich zveřejnění. Dnem nabytí platnosti nového aktuálního znění všeobecných obchodních podmínek pozbývají platnosti a účinnosti dosavadní všeobecné obchodní podmínky.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 01.05.2010.